4:50, 2018. december 10. -Judit napja

Adatvédelmi tájékoztató pályázók részére

Tisztelt Pályázó!

 

Köszönjük, hogy társaságunk álláslehetőségei miatt érdeklődik a MEDIKÉMIA Zrt. iránt! Kérjük, hogy mielőtt elküldené az álláspályázatát a szükséges személyes adataival, előtte ismerje meg a következő, az új munkavállalók felvételével kapcsolatos adatvédelmi tájékoztatónkat!

 

1. Társaságunk (adatkezelő) adatai

Cég neve: MEDIKÉMIA Ipari és Kereskedelmi Zrt. (a továbbiakban: MEDIKÉMIA Zrt.)

Székhelye:: 6728 Szeged, Zsámbokréti sor 1/A.

E-mail: info@medikemia.hu

Kérjük pályázatát a hirdetésben megjelölt e-mail címünkre küldje!

Honlap: www.medikemia.hu

Telefon: +36 62 592 777

 

2. Az adatkezelés célja

A meghirdetett álláspályázatokra beérkezett pályázatok, önéletrajzok és beküldött egyéb dokumentumok kezelése, nyilvántartása munkaerő toborzás és kiválasztás céljából. A pályázó azonosítása, kapcsolattartás kialakítása, az adott munkakör betöltéséhez szükséges képzettség meglétének igazolása, a munkakörre való alkalmasság megállapítása. 

 

3. Az adatkezelés jogszabályi háttere

A jelen tájékoztatóban részletezett személyes adatok kezelésére, tárolására, rögzítésére és továbbítására az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján és az abban rögzítettek szerint kerül sor.

A megküldött álláspályázatokat és önéletrajzokat a pályázó önkéntes hozzájárulásának értelmezzük a jelen tájékoztatóban foglalt adatkezelésekhez.

 

4. A kezelt adatok köre és az adatkezelés időtartama

A MEDIKÉMIA Zrt. a megkapott álláspályázatokban, önéletrajzokban, motivációs levelekben valamint egyéb megküldött dokumentumokban (pl. képesítésre, végzettségre, szakmai tapasztalatokra vonatkozó adatok) szereplő adatokat, mint személyes adatokat a jelen tájékoztató szerint kezeli, rögzíti és tárolja legfeljebb a beérkezéstől számított 12 hónapig. A kezelt adatok ezt követően megsemmisítésre, törlésre kerülnek. A megpályázott munkakörre felvételre került pályázók pályázati adatait a munkaszerződésük megszűnését követő 3 évig tároljuk, utána törlésre kerülnek, kivéve, ha jogszabály a pályázati adatok közül valamely adat végleges vagy 3 évnél hosszabb időtartamú megőrzését írja elő.

A kezelt adatok kizárólag a toborzási és kiválasztási folyamat során, vagy annak eldöntésére kerülnek felhasználásra, hogy a jelölt alkalmas lenne-e egy megüresedő, másik munkakör betöltésére.

 

5. Az adatokhoz való hozzáférés

A megkapott álláspályázatokat, önéletrajzokat, motivációs leveleket és képzettséget igazoló dokumentumok másolatait kizárólag a MEDIKÉMIA Zrt. erre jogosultsággal rendelkező munkatársai kezelik.

A MEDIKÉMIA Zrt-hez beérkező álláspályázatokat, önéletrajzokat, motivációs leveleket és a képzettséget igazoló dokumentumok másolatait – törvényben meghatározott esetek kivételével – harmadik fél számára sem statisztikai, sem egyéb céllal nem adja tovább, a megismert adatokat nem hozza nyilvánosságra, valamint a benyújtott álláspályázatok, önéletrajzok és motivációs levelek elbírálásával kapcsolatos tájékoztatást is kizárólag az érintett kérésére és számára nyújt.

A pályázókra vonatkozó adatkezelés során automatizált döntéshozatal, profilalkotás nem történik a MEDIKÉMIA Zrt-nél.

 

6. Adatbiztonság

A beérkezett álláspályázatok, önéletrajzok, motivációs levelek és képzettséget igazoló dokumentumok másolatainak biztonságos tárolásáról és őrzéséről a MEDIKÉMIA Zrt. az erre vonatkozó jogszabályok értelmében gondoskodik.

Az elektronikus nyilvántartást jelszóval, valamint az azokhoz való hozzáférést megfelelő jogosultsági szintek kialakításával védi az illetéktelen hozzáféréstől, valamint a megváltoztatás, a nyilvánosságra hozatal, a törlés vagy a megsemmisülés ellen.

 

7. Az adatkezeléssel összefüggő jogok és a jogérvényesítés lehetőségei

A pályázó kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését, egyes esetekben kérheti továbbá az adatok kezelésének korlátozását, és tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen. A pályázót megilleti továbbá az adathordozhatósághoz és a felügyeleti hatósághoz történő panasz benyújtásához, valamint a jogorvoslathoz való jog, valamint az egyedi ügyekben alkalmazott automatizált döntéshozatal esetén a döntés hatályával kapcsolatos választás, valamint az emberi beavatkozás kérésének joga.

Hozzájáruláson alapuló adatkezelés során a pályázó jogosult továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonására, amely azonban nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

 

7.1.      A hozzáféréshez való jog

A pályázó bármikor jogosult felvilágosítást kérni arra vonatkozóan, hogy személyes adatait az Adatkezelő kezeli-e és miként, ideértve az adatkezelés céljait, a címzetteket, akikkel az adatait közölték, vagy a forrást, ahonnan az adatot az Adatkezelő megkapta, a megőrzési időtartamot, az adatkezeléssel kapcsolatos bármely jogát, továbbá az automatizált döntéshozatalra, profilalkotásra vonatkozó információkat, harmadik országba vagy nemzetközi szervezetnek való továbbítás esetén pedig az ezzel kapcsolatos garanciákra vonatkozó információkat. A hozzáférés joga gyakorlása során a pályázó arra is jogosult, hogy az adatok másolatát kérje, elektronikus úton benyújtott kérelem esetén – ellenkező pályázói kérés hiányában – az Adatkezelő a kért információkat elektronikusan bocsátja rendelkezésre. Amennyiben a pályázó hozzáférési joga hátrányosan érinti mások jogait és szabadságait, így különösen mások üzleti titkait vagy szellemi tulajdonát, az Adatkezelő jogosult a pályázó kérelmének teljesítését szükséges és arányos mértékben megtagadni.

 

7.2.      A helyesbítéshez való jog

Az Adatkezelő a pályázóra vonatkozó személyes adatokat annak kérésére helyesbíti vagy kiegészíti. Amennyiben kétség merül fel a helyesbített adat kapcsán, az Adatkezelő felkérheti a pályázót, hogy a pontosított adatot megfelelő módon – elsősorban okirattal – bizonyítsa az Adatkezelő számára. Amennyiben a jelen joggal a pályázó személyes adatait az Adatkezelő más személlyel (pl. adatfeldolgozóval) közölte, az Adatkezelő az adat helyesbítését követően haladéktalanul tájékoztatja ezeket a személyeket, feltéve, hogy az nem lehetetlen vagy nem igényel az Adatkezelőtől aránytalan erőfeszítést. A pályázót kérésére az Adatkezelő tájékoztatja ezen címzettekről.

 

7.3.      A törléshez való jog

Amennyiben a pályázó valamely vagy az összes személyes adatának törlését kéri, az Adatkezelő az(oka)t indokolatlan késedelem nélkül törli, amennyiben:

Ø  az Adatkezelőnek az adott személyes adatra már nincs szüksége abból a célból, amelyből azokat gyűjtötte vagy más módon kezelte;

Ø  olyan adatkezelésről van szó, amely a pályázó hozzájárulásán alapult, de a hozzájárulást a pályázó visszavonta és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

Ø  olyan adatkezelésről van szó, amely az Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekén alapult, de a pályázó tiltakozott az adatkezelés ellen, és – közvetlen üzletszerzés célú adatkezelés elleni tiltakozást kivéve – nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;

Ø  a személyes adatokat az Adatkezelő jogellenesen kezelte, vagy

Ø  jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges a személyes adatok törlése.

Amennyiben a jelen joggal érintett személyes adatokat az Adatkezelő más személlyel (pl. adatfeldolgozóval) közölte, az Adatkezelő a törlést követően haladéktalanul tájékoztatja ezen személyeket, feltéve, hogy az nem lehetetlen vagy nem igényel az Adatkezelőtől aránytalan erőfeszítést. A pályázót kérésére az Adatkezelő tájékoztatja ezen címzettekről. Az Adatkezelő nem minden esetben köteles a személyes adatok törlésére, különösen pl. abban az esetben, ha az adatkezelés szükséges jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

 

7.4.      Az adatkezelés korlátozásához való jog

A pályázó személyes adatai kezelésének korlátozását kérheti az alábbi esetekben:

Ø  a pályázó vitatja a személyes adatok pontosságát – ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

Ø  az adatkezelés jogellenes, de a pályázó ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

Ø  az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de a pályázó igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

Ø  a pályázó tiltakozott az adatkezelés ellen – ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e a pályázó jogos indokaival szemben.

Az adatkezelés korlátozása azt jelenti, hogy a korlátozással érintett személyes adatokat a tárolás kivételével az Adatkezelő nem kezeli, illetve csak abban a körben kezeli, amihez a pályázó hozzájárult, illetve az Adatkezelő ilyen hozzájárulás hiányában is kezelheti azokat az adatokat, amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy uniós, illetve valamely európai uniós tagállam fontos közérdekére tekintettel szükségesek. Az Adatkezelő az adatkezelés korlátozásának feloldásáról a pályázót előzetesen tájékoztatja. Amennyiben a jelen joggal érintett személyes adatokat az Adatkezelő más személlyel közölte, az Adatkezelő az adatkezelés korlátozásáról haladéktalanul tájékoztatja ezen személyeket, feltéve, hogy az nem lehetetlen vagy nem igényel az Adatkezelőtől aránytalan erőfeszítést. A pályázót kérésére az Adatkezelő tájékoztatja ezen címzettekről.

 

7.5.      A tiltakozáshoz való jog

Amennyiben a pályázóra vonatkozó adatkezelés jogalapja az Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdeke, a pályázó jogosult tiltakozni az adatkezelés ellen. A tiltakozásnak az Adatkezelő nem köteles helyt adni, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy

Ø  az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek a pályázó érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy

Ø  az adatkezelés az Adatkezelő jogi igényeinek előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódik.

7.6.      Az adathordozhatósághoz való jog

A pályázó jogosult kérni, hogy az Adatkezelő azokat a személyes adatait, amelyeket ő hozzájárulás alapján vagy szerződéses jogalapon bocsátott az Adatkezelő rendelkezésére és az Adatkezelő automatizáltan (pl. számítógépes rendszerben) kezel, a pályázó részére tagolt formátumban adja át, akár más adatkezelőnek való átadás céljából is, vagy hogy – amennyiben az technikailag megvalósítható – a kérésére közvetlenül egy másik, általa megjelölt adatkezelő részére továbbítsa.. Abban az esetben, amennyiben a pályázó adathordozhatósághoz való jogának gyakorlása hátrányosan érintené mások jogait és szabadságait, az Adatkezelő jogosult a pályázó kérelmének teljesítését szükséges mértékben megtagadni. Az adathordozhatóság körében tett intézkedés nem jelenti az adatok törlését, csak akkor, ha egyidejűleg a pályázó törlési kérelemmel is él, ennek hiányában tehát az adatokat az Adatkezelő mindaddig nyilvántartja, ameddig azok kezelésére céllal, illetve megfelelő jogalappal rendelkezik.

 

7.7.      Panaszjog, jogorvoslathoz való jog

Ha a pályázó úgy ítéli meg, hogy az Adatkezelő általi személyes adatainak kezelése megsérti a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályok, így különösen az Általános Adatvédelmi Rendelet rendelkezéseit, jogában áll a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál („NAIH”) panaszt benyújtani. A NAIH elérhetőségei:

Honlap: http://naih.hu/

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: +36-1-391-1400

Fax: +36-1-391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

A pályázónak joga van más, így különösen a szokásos tartózkodási helye, munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti európai uniós tagállamban létrehozott, felügyeleti hatóságnál is panaszt tenni.

A pályázó – panasztételi jogától függetlenül – fenti jogsérelem esetén bírósághoz is fordulhat. Adatkezelő esetén az illetékes bíróság a Fővárosi Törvényszék, azonban a pert a pályázó lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindíthatja. Magyarországon a törvényszékek elérhetősége az alábbi linken található: http://birosag.hu/torvenyszekek. A pályázó továbbá a pert a szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósága előtt is megindíthatja, amennyiben az érintett szokásos tartózkodási helye az Európai Unió más tagállamában van. A pályázó jogosult bírósághoz fordulni a felügyeleti hatóság rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben is. A pályázó jogosult továbbá bírósági jogorvoslatra, ha a felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal vagy három hónapon belül nem tájékoztatja a pályázót a benyújtott panaszával kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről. A pályázónak jogában áll a panasznak a nevében történő benyújtásával, a felügyeleti hatóság határozatának bírósági felülvizsgálatával, a keresetindítással, valamint a kártérítési jogának a nevében történő érvényesítésével egy olyan nonprofit jellegű szervezetet vagy egyesületet megbízni, amelyet valamely európai uniós tagállam jogának megfelelően hoztak létre és amelynek alapszabályban rögzített céljai a közérdek szolgálata, valamint az érintettek jogainak és szabadságának a személyes adatok vonatkozásában biztosított védelme.

Bejelentkezés

Név:
Jelszó:

Regisztráció

Szavazás

Hol szokott autót mosatni?Tájékoztatjuk, hogy a honlap szöveges fájlokat, ún. sütiket (cookie-kat) használ anonimizált látogatottsági információk gyűjtése céljából, valamint bizonyos szolgáltatások nélkülük nem lennének elérhetőek.
Amennyiben a süti használatát nem engedélyezi, úgy kérjük, végezze el a szükséges beállításokat a számítógépe böngészőjében.
A honlap további használatával hozzájárulását adja a sütik tárolásához és felhasználásához.
Bővebb információ
Rendben